Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SPÓŁKI POD FIRMĄ DPPA LEGAL GRZONEK ŚWIDNICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) na rzecz klientów niebędących konsumentami („Klient”) określa w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę pod firmą DPPA LEGAL GRZONEK ŚWIDNICKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („DPPA”), adres: ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000973021, posiadająca NIP: 7010282162.
   Pozostałe dane kontaktowe z DPPA:

   tel. +48 22 378 17 00
   e-mail: biuro@dppa.eu
  2. Strona internetowa prowadzona przez DPPA: http://www.dppa.eu/ („Strona Internetowa”).
  3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług prawnych zawartej pomiędzy DPPA a Klientem w zakresie w jakim nie reguluje danych kwestii taka umowa, ani załączniki do niej. Wzorce umowne (ogólne warunki umów i regulaminów) Klienta oraz art. 682  i 3854 Kodeksu cywilnego nie znajdują zastosowania.
  4. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod linkiem oraz w wersji PDF.
 2. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, wymagania techniczne
  1. DPPA świadczy usługi prawne drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne („Usługi”), które świadczone są na rzecz Klientów;
  2. DPPA świadczy Usługi za pomocą poczty elektronicznej z adresów mailowych z domeną @dppa.eu, jak również za pomocą innych środków komunikowania się na odległość, na co Klient wyraża zgodę. DPPA nie jest odpowiedzialna za szkody spowodowane korzystaniem ze elektronicznych środków porozumiewania się i usług przechowywania danych na potrzeby komunikacji. W związku z wykonywaniem Usług DPPA może korzystać i udostępniać Klientowi możliwość korzystania z narzędzi teleinformatycznych lub przetwarzania danych dostarczanych przez osoby trzecie, w tym z rozwiązań w chmurze publicznej i nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną korzystaniem z takich narzędzi lub brakiem ich dostępności.
  3. Do prawidłowego korzystania z Usług świadczonych przez DPPA niezbędny jest dostęp do sprzętu umożliwiającego połączenie z siecią Internet, dostęp do prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej (w przypadku zapytań wysyłanych za pomocą formularza na Stronie Internetowej) oraz posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Klient będzie miał możliwość kontaktu z DPPA.
 3. Warunki świadczenia Usług i wynagrodzenie
  1. W przypadku nie zawarcia pomiędzy DPPA a Klientem umowy o świadczenie Usług w formie pisemnej, możliwe jest zawarcie takiej umowy na podstawie oświadczeń woli Klienta i DPPA w dowolnej formie, a następnie potwierdzenia takiego zlecenia przez DPPA w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie świadczenia Usług w zakresie wskazanym przez Klienta w zleceniu.
  2. Klient w drodze elektronicznej zgłasza problem/pytanie prawne do DPPA na adres biuro@dppa.eu lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej, podając również dane kontaktowe oraz własny adres poczty elektronicznej (e-mail), przy czym zawarcie umowy następuje w sposób wskazany w punkcie 1 powyżej. Klient zobowiązany jest także do poinformowania DPPA o prowadzonej działalności gospodarczej lub nie, statusie podatkowym Klienta i posiadanym numerze NIP.
  3. Klient nie jest uprawniony do dostarczania do DPPA treści o charakterze bezprawnym. Ponadto Klient nie jest uprawniony do przesyłania DPPA informacji poufnych, dopóki DPPA nie potwierdzi, że został nawiązany stosunek w sposób, o którym mowa w punkcie 1 powyżej. Niezamawiane wiadomości od podmiotów niebędących Klientami nie powodują automatycznego ustanowienia relacji prawnik – Klient i w związku z tym wiadomości takie mogą nie być objęte klauzulą poufności.
  4. DPPA decyduje według własnego uznania o sposobie wykonania zlecenia mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz, o ile to możliwe i według uznania DPPA celowe, również wskazówki Klienta. DPPA świadczy Usługi również zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz kodeksami etyki samorządu zawodowego radców prawnych i samorządu zawodowego adwokatów.
  5. W czasie świadczenia Usług DPPA nie będzie uczestniczyła w zleceniach powodujących konflikt interesów z interesami Klienta, w przypadku zaistnienia konfliktu interesów, DPPA powiadomi Klienta o zaistnieniu takiej okoliczności. W takim przypadku strony uzgodnią rozwiązanie uwzględniające słuszne interesy każdej ze stron.
  6. O ile nie określono inaczej pomiędzy DPPA a Klientem, Klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie na rzecz DPPA za Usługi prawne obliczone na podstawie czasu pracy poszczególnych prawników i personelu DPPA pomnożonego przez ich standardową stawkę godzinową (która może podlegać zmianom) zakomunikowaną Klientowi.
  7. Wynagrodzenie za świadczenie Usług nie obejmuje podatku VAT, które będzie doliczone osobno w obowiązującej stawce. Ponadto wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, administracyjnych oraz innych uzasadnionych wydatków (takich jak koszty podróży, koszty tłumaczeń lub innych zewnętrznych podmiotów, itp.) poniesionych przez DPPA w związku ze świadczeniem Usług. Niezależnie od powyższego, Klient zobowiązuje się do zapłacenia zewnętrznych opłat takich jak opłaty notarialne, podatki lub opłaty sądowe bezpośrednio na rzecz podmiotów uprawnionych do uzyskania takich opłat. Jeśli DPPA poniesie jakiekolwiek wydatki określone w niniejszym punkcie, Klient zobowiązuje się zwrócić DPPA takie wydatki.
  8. Klient jest uprawniony do żądania w każdym czasie, by DPPA przedłożyła Klientowi dowód poniesienia określonego wydatku, który ma zostać zwrócony DPPA.
  9. W przypadku, gdy Strony nie uzgodniły, że waluta w której ma zostać zapłacone wynagrodzenie jest złotym polskim, DPPA jest uprawniona według własnego uznania, do wystawienia faktury albo:
   1. w takiej walucie (z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) albo
   2. w równowartości PLN takiej waluty obliczonej na podstawie kursu średniego Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu roboczym poprzedzającym datę faktury.
  10. O ile nie uzgodniono inaczej między DPPA a Klientem: (i) DPPA jest uprawniona do wystawiania faktur Klientowi miesięcznie i (ii) płatność powinna nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
  11. Ponadto DPPA może zażądać w każdym momencie od Klienta, stosownej zaliczki, której wysokość będzie odzwierciedlała rodzaj zlecenia i przewidywane zaangażowanie DPPA. Wpłacona zaliczka będzie rozliczona, bez odsetek, przy ostatniej fakturze, po zakończeniu świadczenia usług dla danego Klienta.
 4. Ochrona danych osobowych
  1. DPPA jako administrator danych przetwarza dane osobowe osób fizycznych zawierających umowę w imieniu Klienta oraz osób kontaktowych po stronie Klienta w związku z zawartą w związku ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych, o których mowa w punkcie 1 powyżej zawarte są pod następującym linkiem.
 5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

  DPPA podlega obowiązkom w związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązującymi DPPA do rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. DPPA zobowiązana jest do stosowania wobec Klientów środki bezpieczeństwa finansowego, które obejmują m.in.:
  1. identyfikację Klienta oraz weryfikację jego tożsamości,
  2. identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:
   1. weryfikacji jego tożsamości,
   2. ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku Klienta będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem,
  1. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
  2. bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych Klienta,
  3. identyfikację i weryfikację przedstawicieli Klienta, osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w strukturach Klienta (PEP)

   W związku z powyższym Klient zobowiązany jest na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dostarczyć wymagane prawem i na wniosek DPPA dokumenty niezbędne do wypełnienia ciążącego na DPPA obowiązku prawnego (zarówno przed nawiązaniem stosunków gospodarczych, jak i w ich trakcie). Niedostarczenie przez Klienta wszystkich żądanych informacji (w tym na podstawie przesłanego przez DPPA formularza KYC („Know Your Client”)) w terminie wskazanym przez DPPA uprawnia DPPA do niewykonania Usług na rzecz Klienta lub ich przesunięcia o czas opóźnienia takich dokumentów.
 6. Wypowiedzenie

  O ile nie postanowiono inaczej zarówno Klient jak i DPPA mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług na piśmie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia powiększonego o VAT za Usługi świadczone do czasu wygaśnięcia umowy na skutek jej wypowiedzenia, a także wydatków, o których mowa w punkcie III 7 Regulaminu.

 7. Reklamacje
  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez DPPA lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 21 dni:
   1. od efektów wykonania danej Usługi lub
   2. wskazanego/ustalonego przez DPPA i Klienta terminu jej wykonania, chyba że termin taki nie został ustalony wówczas w terminie 45 dni od potwierdzenia zlecenia przez DPPA w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie świadczenia Usług w zakresie wskazanym przez Klienta w zleceniu;

    poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail biuro@dppa.eu lub na adres DPPA wskazany w I 1 Regulaminu wraz z podaniem danych Klienta, adresu poczty elektronicznej Klienta, opisu Usługi będącej przedmiotem reklamacji, zarzutów dotyczących wykonania Usługi oraz żądań Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
  2. DPPA rozpatrzy reklamację Klienta złożoną zgodnie z punktem 1 powyżej w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnej reklamacji, przesyłając odpowiedź na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji lub na żądanie Klienta na adres korespondencyjny w formie papierowej.
  3. W odpowiedzi na zaproponowany przez DPPA sposób rozpatrzenia reklamacji Klient może przyjąć złożoną propozycję, przesyłając akceptację na adres poczty elektronicznej DPPA wskazany w punkcie 1 powyżej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania propozycji bądź złożoną propozycję odrzucić. Odrzucenie propozycji DPPA będzie skutkować wyczerpaniem trybu reklamacyjnego.
  4. Reklamacja nie przysługuje, gdy w związku ze świadczoną Usługą wskazano, że brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu z uwagi na rozbieżne interpretacyjne prawa lub kontrowersje.
 8. Komunikacja

  Do momentu poinformowania DPPA o osobach, które mogą zmieniać zakres zlecenia oraz udzielać DPPA wskazówek w zakresie jego wykonania, uznaje się, każda osoba działająca w ramach organizacji Klienta lub jego spółek powiązanych pozostająca w kontakcie z DPPA jest upoważniona do tego rodzaju czynności.

 9. Postanowienia końcowe
  1. DPPA może zmieniać treść niniejszego Regulaminu, również w trakcie obowiązywania umowy dotyczącej świadczenia Usług zawartej pomiędzy DPPA a Klientem, a zmieniony Regulamin w takim przypadku zaczyna obowiązywać w terminie 14 dni od otrzymania przez Klienta informacji o jego zmianie.
  2. Stosunek prawny między DPPA a Klientem oraz wszelka odpowiedzialność DPPA wobec Klienta podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory w związku z niniejszym Regulaminem (w tym umową zawartą na jej podstawie pomiędzy DPPA a Klientem) rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby DPPA.
  3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w j. polskim, angielskim i niemieckim, a w razie rozbieżności co do treści rozstrzygająca jest wersja polska.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu nastąpiła dnia 06.11.2023 r.