Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES
DPPA LEGAL GRZONEK ŚWIDNICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU INTERNETOWGO
(„Polityka”)

 1. Postanowienia ogólne

  Jednym z priorytetów spółki pod firmą DPPA LEGAL GRZONEK ŚWIDNICKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („Administrator”) jest zapewnienie zgodności przetwarzania danych i prywatności osób („Użytkownik”) odwiedzających stronę internetową prowadzoną przez Administratora i znajdującą się pod linkiem: http://www.dppa.eu/ oraz jej podstronach („Strona Internetowa”) z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Niniejsza Polityka zawiera zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, informacje o prawach Użytkowników w związku z takim przetwarzaniem danych osobowych, a także informacje dotyczące plików cookies i logów.
  Polityka ma zastosowanie do Strony Internetowej, w tym danych przekazywanych za jej pośrednictwem.
  Użytkownik korzystając ze Strony Internetowej wyraża zgodę na zasady wskazane w niniejszej Polityce.
 2. Administrator danych osobowych i kontakt

  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DPPA LEGAL Grzonek Świdnicki spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000973021, posiadająca NIP: 7010282162.
  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail biuro@dppa.eu.
 3. Zakres zbieranych danych osobowych i źródło ich uzyskania

  Strona Internetowa umożliwia Użytkownikowi kontakt z Administratorem i przekazanie mu danych osobowych takich jak dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz stanowisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), a także inne dane zawarte w treści wiadomości do Administratora i załącznikach do niej, które Użytkownik zdecyduje się podać.

  Dane osobowe Użytkownika zostały uzyskane przez Administratora bezpośrednio od Pani/Pana jako Użytkownika np. poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Internetowej czy dane teleadresowe Administratora podane na Stronie Internetowej.

  Dobrowolność podania danych osobowych
  Podstawa prawna przetwarzaniaDobrowolność podania danych osobowych
  Zgoda UżytkownikaPodanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, w których zgoda została udzielona.
  Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub osobę/podmiot trzeciPodanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowyPodanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO);
  2. informowania o działalności Administratora, istotnych wydarzeniach, zmianach legislacyjnych, wysyłania newsletter oraz orzeczeniach z dziedziny prawa, preferencji dotyczące subskrypcji newsletter – na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  3. informowanie o działalności Administratora poprzez zamieszczanie treści informacyjnych na Stronie Internetowej, a także świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
  4. nawiązania z Użytkownikiem lub pracodawcą/mocodawcą Użytkownika współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
  5. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem, oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku objętym aplikacją, zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (podstawa prawna art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych;
  6. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Strony Internetowej, celach statystycznych oraz dostosowania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. w związku z obowiązkami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, podwykonawcy Administratora w zakresie świadczonych usług. W przypadkach wymaganym prawem dane mogą zostać przekazane organom ścigania lub innym organom administracji publicznej.
 6. Prawa do ochrony danych osobowych wynikające z RODO

  Administrator chciałby upewnić się, że Użytkownik jest w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Zgodnie z RODO jako Użytkownik posiadasz prawa wskazane poniżej.
  1. Prawo dostępu – Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
   1. celach przetwarzania;
   2. kategoriach odnośnych danych osobowych;
   3. informacjach o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   4. w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu;
   5. informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Użytkownika – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   8. informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

    Ponadto, jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

    Za drugą i wszelkie kolejne kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu , o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Użytkownik, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.
  2. Prawo do sprostowania – Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora poprawienia wszelkich jego dotyczących danych osobowych, które są nieprawidłowe; Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  3. Prawo do usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, co do zasady, jeśli:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z pkt 5.a. poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z pkt 5.b. poniżej;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych w następujących przypadkach:
   1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. Użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z pkt 5.a. poniżej wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
  5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
   1. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (tj. gdy odpowiednio (i) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub (ii) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo zażądać, aby Administrator przekazał dane osobowe dotyczące Użytkownika, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
   1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie umowy pomiędzy Administratorem lub Użytkownikiem; oraz
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

    W przypadku złożenia wniosku Administrator ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli jako Użytkownik chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się Administratorem w sposób wskazany w punkcie II Polityki.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania przez Panią/Pana, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  elektroniczna skrzynka podawczą dostępna na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 8. Okres przetwarzania danych osobowych

  Podstawa przetwarzania danychOkres przetwarzania danych osobowych
  Udzielona zgoda przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem http://www.dppa.eu/ lub korespondując na adres wskazany w punkcie II Polityki. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Dodatkowo Administrator wskazuje, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana. 
  Prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Obowiązek ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  Wykonanie umowy, której Użytkownik jest stroną / podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Po okresie przetwarzania dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.

 9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, a w szczególności poprzez:

  i. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

  ii. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

  iii. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w indywidulanych przypadkach, w szczególności dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane.
 11. Bezpieczeństwo przetwarzania

  Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
  Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem Strony Internetowej można zgłaszać na adres http://www.dppa.eu/.
 12. Pozostałe postanowienia

  W przypadku danych udostępnianych lub przekazywanych Administratorowi przez Klienta (pośrednio lub bezpośrednio), Klient zapewnia DPPA (w tym jego podwykonawców), że przetwarza, w tym udostępnia takie dane osobowe zgodnie z prawem i nie zachodzą okoliczności, które uniemożliwiałyby zgodne z prawem przetwarzanie takich danych przez Administratora.
 13. Pliki „Cookies” (tzw. „ciasteczka”) i logi systemowe
  1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”).
  2. Niniejszym Administrator wskazuje, że „pliki cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika w czasie korzystania ze Strony Internetowej oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej. Pliki „cookies” mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.
  3. Pliki „cookies” związane z korzystaniem Strony Internetowej można podzielić na:
   1. tymczasowe (sesyjne) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz
   2. stałe – przechowywane przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku „cookie”. Użytkownik ma możliwość także ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików „cookies”.
  4. Pliki „cookies” wykorzystywane są głównie w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Strony Internetowej i ułatwienia Użytkownikowi korzystania z niej. Są to niezbędne pliki „cookies”, instalowane, aby zapewnić dostęp Użytkownikowi do Strony Internetowej, a bez tych plików „cookies” nie jest możliwe korzystanie ze Strony Internetowej.

   Ponadto Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na opcjonalne pliki „cookies”, które wykorzystywane mogą być w celach analitycznych, w związku z czym korzystając ze Strony Internetowej, Użytkownik może otrzymać pliki „cookies” pochodzące od podmiotów trzecich tj. dostawców usług analitycznych.
  5. Na Stronie Internetowej stosowana jest platforma zarządzania zgodą […] mająca ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie plików „cookies”. Platforma ta pozwala Użytkownikowi zmieniać ustawienia dotyczące plików „cookies”, pozyskać szczegółowe informacje na temat plików „cookies” wykorzystywanych na Stronie Internetowej, wyrazić oraz wycofać zgodę na wykorzystywanie przez Administratora plików „cookies”, a także zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.
  6. Ponadto zmiana ustawień w zakresie plików „cookies” powinna być możliwa z poziomu przeglądarki internetowej Użytkownika w taki sposób, aby umożliwić Użytkownikowi odrzucenie, usunięcie lub zablokowanie określonych plików „cookies”. Jako że niektóre pliki „cookies” są niezbędne do działania Strony Internetowej to na skutek zmian ustawień zgodnie z ww. zdaniem niektóre usługi Strony Internetowej mogą przestać działać prawidłowo, a nawet spowodować niemożliwość korzystania ze Strony Internetowej. Więcej informacji na temat zmiany sposobu ustawień plików „cookies” z poziomu przeglądarki można odnaleźć pod następującymi linkami (linki do popularnych przeglądarek internetowych):
   1. Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   2. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   3. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
   4. Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
   5. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  7. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej w jej logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora) pojawiają się standardowe informacje:
   1. informacja o numerze (w tym IP),
   2. rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Stroną Internetową,
   3. informacja o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,
   4. systemie operacyjnym Użytkownika,
   5. dacie i godzinie wywołania Strony Internetowej,
   6. stronach internetowych, z których system Użytkownika przeszedł na Stronę Internetową,
   7. czas połączenia Użytkownika ze Stroną Internetową,
   8. strony internetowe, które zostały wywołane przez system Użytkownika przez Stronę Internetową,
   9. strefa czasowa,
   10. status dostępu lub kod statusu http,
   11. język przeglądarki
   12. oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika.

    Powyższe dane nie są powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację Użytkownika.
    Dane te przetwarzane są przede wszystkim w celu korzystania ze Strony Internetowej, a także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i informacji, zarządzania tym systemem oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych i w celach analitycznych.
 14. Aktualizacja Polityki

  Niniejsza Polityka może być okresowo aktualizowana, a wszelkie zmiany Polityki wchodzą w życie z momentem ich publikacji na Stronie Internetowej. Zmiany istotne zostaną w sposób wyraźny wskazane na początku zaktualizowanej Polityki i będą dostępne przez odpowiedni okres po ich wprowadzeniu.

  Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki nastąpiła w dniu 06.11.2023 r.