Planowanie przestrzenne

Wspomagamy naszych Klientów w zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym zarówno w odniesieniu do prawa miejscowego jak i decyzji administracyjnych. Aktywnie uczestniczymy w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Doradzamy przy:
  • zgłaszaniu uwag do projektów planów miejscowych
  • zaskarżaniu miejscowych planów miejscowych oraz studium zagospodarowania
  • uzyskiwaniu, zmianie i przenoszeniu warunków zabudowy.